C.A.R. PARTENER INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ

car sigla

Miercurea-Ciuc , Str. Marton Aron, nr.74

cod postal :530211, jud.Harghita

Telefon : 0740-136352

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CASA DE AJUTOR RECIPROC ”PARTENER” I.F.N.

 NOTĂ DE INFORMARE

 

   Casa de Ajutor Reciproc PARTENER I.F.N. conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate.

   C.A.R. PARTENER va prelucra în principal următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, profesia, telefon/fax/e-mail, adresa sau reședința, codul numeric personal, sexul, locul de muncă, situația economică și financiară, actul de identitate, date bancare.

   Casa de Ajutor Reciproc PARTENER I.F.N.  colectează date cu caracter personal de la membri/potențiali membri, giranți, debitori în scopul realizării obiectului de activitate, respectiv de oferirea de servicii specifice C.A.R.

            Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către

C.A.R. și pot fi comunicate către autoritățile/instituțiile abilitate prin lege, către entitățile de grup, uniunii teritoriale județene și Uniunii Naționale a C.A.R., către entitățile care pot facilita procesul de recuperare al datoriilor membrilor față de C.A.R., precum și către băncile partenere în vederea debitării directe, în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu respectarea dispozițiilor Legii nr.677/2001.

 

Drepturile membrilor:

 

            - dreptul de acces la date: dreptul membrului de a obține de la C.A.R., la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de C.A.R.;

            - dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea, datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în special a datelor incomplete, inexacte;

            - dreptul de opoziție: membrul C.A.R. are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări în scop de marketing direct în numele C.A.R., sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop;

            - dreptul de a fi supus unei decizii individuale: orice membru are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice în privința sa care îl afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum credibilitatea sau alte aspecte;

            - dreptul de a se adresa justiției: este dreptul fiecărui membru pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr.677/2001 și care au fost încălcate. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliează reclamantul iar cererea este scutită de taxă de timbru.

            C.A.R. PARTENER I.F.N.  asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de membrii și conform legii.

            În acest scop C.A.R. desemnează persoanele care au acces la datele membrilor prin natura activității desfășurate iar aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al informațiilor și să le prelucreze în conformitate cu cerințele legale

         Documente:

   Procedură pentru utilizarea datelor cu caracter personal

   Declaraţie de consimţământ

 

                                               

Consiliul director al C.A.R. PARTENER I.F.N.
Președinte  DUMITRESCU ION
Go to top